START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

SA asutamine

Siit lehelt leiad vastused alljärgnevatele küsimustele:
Mida tuleb teha SA asutamiseks?
Mida tuleb märkida SA asutamisotsuses?
Mida tuleb märkida SA põhikirjas?
SA registreerimine?


Mida tuleb teha SA asutamiseks?

– Läbi viia asutamiskoosolek (kui asutamine pole ette nähtud notariaalselt tõestatud testamendiga, mil asutajaks on testamenditäitja või kohtu määratud hooldaja)
– Vastu võtta asutamisotsus ja sellega koos kinnitada SA põhikiri ning need notariaalselt tõestada
– Määrata SA juhtorganite (nõukogu, juhatus) liikmed
– Kinnitada notari juures juhatuse liikmete allkirjad (elektroonselt SAd asutada EI SAA!)
– Tasuda riigilõiv
– Esitada registreerimisavaldus ja vajalikud dokumendid kohtu registriosakonnale SA kandmiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse (notari kaudu teenustasu eest).

Mida tuleb märkida SA asutamisotsuses?

– SA nimi (nime valiku juhised leiad siit), asukoht, aadress
– Asutajate nimed, elu- või asukohad ja aadressid ning isiku- või registrikoodid
– Asutajate poolt SAle üleantav rahasumma või muu vara (hooned, autod, arvutid jne) ja selle väärtus (määrasid seadus ette ei näe)
– Juhatuse ja nõukogu liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid.
Asutamisotsusele ning sellega kinnitatavale põhikirjale kirjutavad alla kõik asutajad, kes erinevalt MTÜ asutajatest peavad käima ka notari juures.

Mida tuleb märkida SA põhikirjas?
– SA nimi, asukoht ja eesmärk (tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja soovijatel tuleb selgelt näidata, et tegutsetakse avalikes huvides ja heategevuslikult)
– SAle vara üleandmise kord
– Soodustatud isikute ring (välja arvatud siis, kui kõigil isikutel on õigus saada väljamakseid SA eesmärgist lähtudes)
– SA tähtaeg, kui see asutatakse tähtajaliselt
– Vara jaotus SA lõpetamisel (tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja soovijatel tuleb põhikirjas märkida vara jaotamine nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule)
– Juhatuse ja nõukogu liikmete ning audiitori nimetamise ja tagasikutsumise kord ja nende volituste kestus
– Põhikirja muutmise kord
– Kas ja millistel tingimustel on asutajal õigus SAd lõpetada
– Juhatuse ja nõukogu liikmete tasustamise kord
– Vara kasutamise ja käsutamise kord
– Muud seaduses sätestatud tingimused.

SA registreerimine?
SA registreerimiseks esitatakse tema asukoha MTÜ ja SA registrile notariaalselt kinnitatud avaldus, mis peab omakorda sisaldama:
– SA nime, asukohta (nt. Eesti Vabariik), aadressi,
– eesmärki
– juhatuse liikmete andmeid, nende esindusõiguse korda, kui see erineb seaduses ettenähtud üldreeglist
– asutamisotsuse tegemise aega
– tegutsemistähtaega, kui SA on asutatud tähtajaliselt
Lisaks kõigi juhatuse liikmete poolt allkirjastatud ja notari kinnitatud avaldusele tuleb esitada asutamisotsus ja sellega kinnitatud põhikiri, panga teatis SAle üle antud raha kohta (kui on), juhatuse liikmete notariaalselt kinnitatud allkirjanäidised, sidevahendite andmed ning muud seaduses sätestatud dokumendid.
Valdavalt vormistab notar küll kõik need asutamise paberid oma vormidel peale põhikirja ning soovi korral saadab need ka ise registrisse, samuti on notaril kohustus asutajatele neil teemadel tasuta nõu anda.
Enne registrikande tegemist saab SA nimel avada pangas arvelduskonto näiteks asutajatepoolsete summade ülekandmiseks. Sel juhul jääb registreerimiseni SA nime kõrvale täiend „asutamisel”, mis kustutakse pärast registreerimist ja kontot võib tavalisel moel edasi käsutada.
Kui testamendis toodud asutamisotsus ei vasta mingil põhjusel seaduse nõuetele (eelkõige kui on surnud seal nimetatud nõukogu või juhatuse liikmed), võib testamenditäitja või hooldaja määrata nõukogu ja juhatuse liikmed ning teostada seni ise asutamisotsusest tulenevaid õigusi SA varade üle.
Testamenditäitja või hooldaja volitused lõpevad, kui SA on registrisse kantud või registreerimine on muutunud võimatuks.
Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumi kontole, leides toimingule ja kohtuosakonnale vastava õige viitenumbri.
* Täpsem info lõivu tasumisest:
riigilõivude tasumine riigieelarvesse
riigilõivude tasumiseks vajalike viitenumbrite muudatused

Vaata lisaks:
Mittetulundusühingute seadus
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345