START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Ettevõtte juhtimine

Osaühingu käekäigu eest vastutab juhatuse liige (mitte omanik). Juhatuse liikmel on õigused, kohustused ja vastutus äriühingu ees. Kohustuste all mõeldakse hooslsus- ja lojaalsuskohustust. Juhatuse liige peab tegema kõik selleks, et ettevõte tegutseks ja areneks ning kõik toimingud ja tehtavad tehingud peavad olema seadusega kooskõlas. Loe lisaks Aktiva poolt koostatud kokkuvõtet – Juhatuse liige.

1) VAJALIKUD DOKUMENDID ORGANISATSIOONISISESELT

Pärast OÜ loomist vormistavad OÜ osanikud PÕHIKIRJA, kus määravad ära juhatuse liimete arvu, otsuste vastuvõtmise (tavaliselt 2/3 osanike häältest) ja kasumi jaotamise korra. Oletame, et ettevõtte kõik osanikud valisid ennast ka juhatuse liikmeteks. Nüüd on neil vaja vormistada endi ja osaühingu vahel JUHATUSE LIIKME LEPINGUD (kui on 3 osanikku, siis tuleb teha 3 lepingut), kus määratakse eraldi ära iga juhatuse liikme vastutusvaldkond, tööülesanded (ei pea eraldi ametijuhendit koostama), tasu ja mis on ärisaladus. Juhatuse liikmed vastutavad kõikide valdkondade (turundus, müük, finantsjuhtimine..jne) eest solidaarselt (võrdselt), kui juhatuse liimete lepingutes ei ole märgitud teisiti. Kui on 3 juhatuse liiget, siis peavad nad endi seast valima ka juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

2) VAJALIKUD DOKUMENDID AMETIASUTUSTEGA 

MAKSU- JA TOLLIAMET – seal registreerivad äriühingud ennast käibemaksukohustlaseks. Käibemaksukohustus tähendab seda, et ettevõte lisab müügihinnale käibemaksu juurde. Kliendilt saadud käibemaksu saab tasaarveldada ettevõtte enda poolt soetatud teenuste ja toodete pealt tasutud käibemaksuga.

HAIGEKASSA – kui ettevõte võtab endale töötajad, siis peab ta nad haigekassas arvele võtma. Haigekassa tagab töötajale tervisekindlustuse, mille maksab tööandja kinni töötasult kinni peetud sotsiaalmaksuna.

TÖÖINSPEKTSIOON – Tööinspektsiooni tuleb teavitada tegevuse alustamisest, tööõnnetusest, esmakordsest töö alustamisest bioloogiliste ohutegurite ning kantserogeensete ja mutageensete ainetega.

2) KOOSTÖÖ PARTNERITEGA

Keerulises majandusolukorras ei pruugi kõik teenuse pakkujad usaldusväärsed olla. Juhatuse liikme kohustuste hulka kuulub ka koostööpartnerite tautsa kontrollimine. Hetkel on Eestis kaks portaali KREEDIX ja KREDIIDIINFO, kust saab esmase informatsiooni ettevõtte juhatuse liikmete ja nende maksekäitumise kohta. Esmane informatsioon on tasuta.

3) REGULATSIOONID

Tihtipeale on juhatuse liikmel vaja viia ennast kurssi ettevõtlustegevusega seotud seadustega või tellima vajaliku informatsiooni eksperdilt. Näiteks kuigi tavaliselt tellitakse raamatupidamisteenus sisse, siis kogu raamatupidamise eest vastutab ikka juhatuse liige ise. Seetõttu oleks mõistlik juhatuse liikmel olla kursis ka raamatupidamislike põhimõtetega. Alljärgnevalt on lühidalt välja toodud lingid Eestis kehtivatest regulatsioonidest ja seadustest.

* ÄRISEADUSTIK – reguleerib äriühingute tegevust (Aktiva)
* MAKSUD – Eestis kehtivad maksud ja nende regulatsioonid (Aktiva)
* PERSONAL – Eestis kehtivad regulatsioonid tööjõu värbamisel (Aktiva)
* RAAMATUPIDAMINE – (Aktiva)
* DOKUMENDID- JA LEPINGUNÄIDISED – (Aktiva)

 

 

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345