START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Ettevõtlusvormid

Eesti Vabariigis on võiamlik luua mitmeid erinevaid ettevõtlusvorme, alljärgnevalt on välja toodud enimlevinud ettevõtlusvormid. 

1) FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA (FIE)

FIE on isik, kes teenib majanduslikku tulu ja tegeleb enda nimel ettevõtlusega. FIE registreeritakse äriregistris, mida tänaseks saab edukalt teha digitaalselt läbi ETTEVÕTLUSPORTAALI. FIE ärinimeks on selle asutaja ees- ja perekonnanimi, võib lisada juurde ka viite tegevusalale. FIE kohta leiab kõik vajaliku informatsiooni SIIT.

FIE plussid

* Puudub omakapitali sissemaksu nõue
* Puudub põhikirja koostamise vajadus
* Lihtne raamatupidamine (kassapõhine raha laekumise järgi)
* FIE`le on omane samaaegselt ka tööl käimine
* Suur otsustamisvabadus ja lihtne juhtimine

FIE miinused

*FIE vastutab ettevõtlustegevuse eest kogu oma varaga
* FIE`l on suurem MAKSUKOOREM (teenitud tulult pärast mahaarvamisi tuleb maksta 33% sotsiaalmaksu ja 21% tulumaksu)
* FIE soetab teenuse osutamiseks või toodete tootmiseks vajalikud seadmed oma kuludega
* FIE hangib ettevõtluse tarbeks vajalikud materjalid, kaubad või teenused oma kuludega
* FIE ei saa olla omaenda tööandja ega maksta endale palka

2) VABAKUTSELINE LOOVISIK
Vabakutseline loovisik teenib elatist oma loomingu müügiga ja maksab FIE kombel oma maksud ise (vt üleval). Nagu ka FIE, ei ole vabakutseline loovisik samuti juriidiline isik. Küll aga peab vabakutseline loovisik ennast registreerima äriregistris ja tasuma saadud tulult tulu- ning sotsiaalmaksu. Vabakutseline loovisik võib, kuid ei pea tingimata olema mõne loomeliidu liige. Vaata lisaks LOOVISIKUTE JA LOOMELIITUDE SEADUST ja ettevõtluskonsultandi, Olavi Kärsna, artilklitSIRP 09.01.2009 “Vabakutselised loovisikud anno 2009″

3) OSAÜHING (OÜ)
OÜ on sobivaim ettevõtlusvorm väikse ja keskmise suurusega ettevõtete loomiseks. OÜ`l on osakapitali miinimumnõudeks 2 500 eurot. OÜ asutavad osanikud, kes määravad juhatuse liikme(d). Juhatuse liige vastutab ettevõtte tegevuse eest kogu ettevõtte varaga.

Osapital võib sisaldada rahalisi kui ka mitterahalisi sissemakseid (nt saab oma isikliku sülearvuti ettevõttele müüa ja määrata ise sellele hind vastavalt turuhinnale).

OÜ osad jaotatakse osanike vahel ära seetõttu, et määrata osanike (ettevõtte asutajate) õigused ja kohustused loodud ettevõtte suhtes. Kui OÜ`l on osakapitaliks 2 500 eurot ja on vaid üks osanik (1 asutaja), siis kuulub sellele ühele osanikule üks osa, mille väärtus on 2 500 eurot. Kahe ja enam osaniku korral jagunevad osad ja osa väärtus vastavalt osanike kokkuleppele. Tavaliselt on suurema osakapitali sissemakse teinud osanikul rohkem otsustamisõigust ettevõtte käekäigu ja dividendide saamise osas. Ära ei tohiks unustada ka vastutust, mis samuti jaguneb osanike vahel sissemkasete suuruste järgi.

OÜ tegevust peab raamatupidamises kajastama tekkepõhiselt (varad ja ka kohustused märgitakse ära nõude tekkimise ajal, reaalsed laekumised võivad toimuda hiljem), OÜ peab igal aastal äriregistrile esitama majandusaastaaruande. Alustaval ettevõtjal on kõige lihtsam hakata kasutama MERIT TARKVARA, mida algversioonina pakutakse tasuta. Vaata OÜ kohta lisaks AKTIVA leheküljelt.

OÜ plussid

* Tegevuse alustamiseks ei ole vaja teha osakapitali sissemakset
* Juhatuse liige vastutab ettevõtte tegevuse eest ettevõtte varaga
* Teenitud tulult ei pea maksma tulu- ega sotsiaalmaksu
* Ettevõtja võib töötasu välja võtta dividendidena, mille maksukoorem on vaid 21%

OÜ miinused

* Tekkepõhine raamatupidamine, mis on võib olla  veidi keerulisem kui FIE-l
* Keerulisem raamatupidamine, on soovituslik kaasata raamatupidaja
* Keerulisem juhtimine, peab reguleerima kohustuste ja kasumi jaotamine

4) MIS ON MITTETULUNDUSÜHING (MTÜ)?
MTÜ on isikute vabatahtlik ja kasumit mitte taotlev ühendus, mille võib luua avalikes huvides ehk kogu ühiskonna heaks tegutsemiseks või ka väiksema seltskonna huvide eest seismiseks. MTÜ eesmärgiks või põhitegevuseks ei või vaid olla kasumi teenimine, tulu teenimine on lubatud. MTÜ asutajateks ja liikmeteks (minimaalselt kaks) võivad olla nii füüsilised (sh alla 18aastased) kui ka juriidilised isikud (ettevõtted). MTÜ võib olla ka tuhandete liikmega, kuid siis tuleb juhtimine ja otsuste vastuvõtmise kord eriti hästi läbi mõelda. Samas pakub lai liikmeskond MTÜle rohkem legitiimsust ja jõudu. Vaata lisaks LoovEesti lehelt.

5) MIS ON AKTSIASELTS (AS)?
AS on piiratud vastutusega äriühing nagu ka OÜ. Erinevus on selles, et AS-il on aktsionärid (OÜ-l osanikud) ja minimaalseks aktsiakapitali suuruseks 25 000 eurot. Igal aktsionäril on teatud kogus aktsiaid, mis annab hääleõiguse ettevõtte tegevuse üle otsustamisel ning tulude jagamisel. Vaata lisaks AKTIVA lehelt.

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345